Osaamisen johtaminen

Osaamisen johtaminen

Osallistava strategisen osaamisen johtamisen ja kehittämisen prosessi

Kehittämisprosessi toimii niin mikro-, pk-yrityksessä kuin isoimmissa yrityksissä & julkishallinnon organisaatioissa.

Kokonaisuus räätälöidään asiakkaan nykytilan ja tavoitteiden mukaan.

 Jos koko prosessin läpivieminen ei ole tarpeen, mutta yksi tai useampi osa-alue (*) kaipaa uudista, se on toteutettavissa.

 Prosessin ja/tai sen osa-alueiden toteutustapa ja aika räätälöidään aina asiakkaan tarpeen mukaan. 

 (*) = esim. nykytila-analyysi, osaamisen tunnistaminen, kehityskeskusteluprosessi,  osaamisen kehittämisen muotojen & toimintatapojen päivittäminen tai palkitsemisjärjestelmän kehittäminen jne.

 • Kilpailukykytekijä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla!
 • Sitouttaa ja motivoi henkilöstöä!
 • Tuottaa asiakkaalle lisäarvoa!
 • Edesauttaa innovaatioiden syntymistä!
 • Edesauttaa yrityksen/organisaation vision & strategian tavoitteiden saavuttamista!

YHTEISTYÖN ERI MUODOT:

 > kehittämisasiantuntija & vuokrajohtaja

 > konsultti & fasilitaattori

 > kouluttaja & valmentaja

Osaamisen johtaminen prosessi

Hyvälle osaamisen johtamiselle tunnusomaista on mm.

 • Osaamisen johtaminen on osa yrityksen normaalia johtamistoimintaa
 • Osaamista tarkastellaan yhtenä menestystekijänä kuten muitakin asioita
 • Yrityksen rakenteet tukevat osaamisen kehittymistä ja sitä arvioidaan säännöllisesti
 • Osaaminen on huomioitu palkitsemisjärjestelmissä
 • Osaamisen johtaminen on keskeinen osa esimiestyötä ja sitä tuetaan esimerkiksi HR:n toimesta

Osaamisen johtamisen & kehittämisen haasteita

 • Vain 20% työyhteisöryhmistä kykenee kehittymään omatoimisesti, 80% ei siihen pysty
 • Johdon näkemys poikkeaa liikaa henkilöstön näkemyksestä > Yhteinen käsitys osaamisesta puuttuu
 • Osaamisen ja strategian yhteys ei ole selvä
 • Esimiehillä ei ole riittävästi valtaa tehdä tuottavuutta ja työviihtyvyyttä parantavia toimenpiteitä > Osaamisen kehittämisen vastuut ovat epäselviä – esimiehet eivät näe omaa rooliaan
 • Työelämän jatkuvat muutokset-sitoutuminen vaikeaa > Ammattitaitoa muutoksen toteuttamiseen ei ole
 • Osaamisen johtaminen on ihmisten johtamista > Yksilön ja organisaation osaamista ei osata erottaa-keskitytään vain yksilöihin
 • Kiire – mistä aikaa oppia? > Sähläämiseen on aikaa, kehittämiseen ei
 • Syyllistäminen estää oppimisen > Kehittämiseen panostettu aika tärvellään virheiden märehtimiseen
 • Hajautunut työ haastaa yhteisen oppimisen
 • Mittarit ja raportointi vasta kehittymässä

– Johda itseäsi ja muita. Luo arvoa työntekijöille ja asiakkaille.

Älä epäröi kysyä ja toivoa, toiveet toteutuvat tekojen kautta!